Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Przedsiębiorstwo XETA Włodzimierz Krakowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dębowej 1/18 (zwane dalej XETA) operator stron internetowych www.xeta.pl, www.zezwolenia.eu, www.zezwolenia-transportowe.pl, www.apartamentykrakowscy.pl, www.apartamenty-krakowscy.pl, www.oversizepermits.eu
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz na poniższy adres e-mail: dane@xeta.pl,
adres pocztowy: XETA Włodzimierz Krakowski, ul. Dębowa 1/18, 85-626 Bydgoszcz.
 
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas złożenia zapytania poprzez formularz na jednej ze stron internetowych, podczas kontaktu poprzez e-mail lub podczas kontaktu telefonicznego a także z bazy CEiDG.
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez XETA?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• umożliwienia realizacji zadań związanych z przygotowaniem lub wykonaniem umowy (przedstawienie oferty, wystawienie faktury);
• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu XETA, którym jest:
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego własnych usług;
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• obsługa Twoich próśb w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją
wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres email, imię i nazwisko, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest
dobrowolne.
 
Jakie masz uprawnienia wobec XETA w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane przez XETA; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania
Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w
celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość
tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały
usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla
celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które za naszym pośrednictwem organizują usługi będące przedmiotem transakcji/umowy (w przypadku zezwoleń na przejazdy nienormatywne).
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do
momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych
zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym XETA zobowiązana jest do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich
spełnienia przez organy publiczne.
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba, że przedmiotem umowy jest organizacja zezwoleń na przejazdy nienormatywne w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający
na Twoje prawa?
Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie.
Copyright ©2017 zezwolenia.eu, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem